Član 1.

Ovim pravilnikom DECORLINE web SUBOTICA ( u daljnjem tekstu: PRODAVAC) uređuje način, uslove i postupak rešavanja reklamacija proizvoda‚kuoljene na sajtu

www.decorline.rs                  www.formline.rs        www.grebzacice.rs        www.kartonskekutije.biz   (zaokružiti naziv sajta)

                                                                                                                           Član 2.

U smislu ovog pravilnika KUPAC jeste svako lice koji je putem interneta na sajtu www.decorline.rs   www.formline.rs www.grebzacice.rs www.kartonskekutije.biz  (zaokružiti naziv sajta) kupio proizvod-e DECORLINE web SUBOTICA.

                                                                                                                           Član 3.

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog  nedostatka koji su nastali u roku od 2 godine od dana kupovine.

                                                                                                                           Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti e-mailom na info@decorline.rs ili poštom na adresu DECORLINE web SUBOTICA, 24000 Harambašićeva br.3.

Lice zaduženo za rešavanje reklamacije je Dejana Ilepš.

Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan:

1. U reklamacionom listu navesti razloge reklamacije i željeni naćin za rešavanje;

2. Proizvod koji reklamira je potrebno da bude u pakovanju sigurnom za transport;

3. Dostavi račun ili drugi dokaz o vremenu, datumu i mestu kupovine.

                                                                                                                             Član 5.

Kupac nema pravo na prigovor ukoliko je nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom.

                                                                                                                             Član 6.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izljavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 30 dana.

                                                                                                                              Član 7.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, prodavac je dužan da vrati novac potrošaču za kupljeni proizvod,